Kradzież i rabunek: definicja, różnice, kara. (2023)

Kradzież i rabunek: definicja, różnice, kara.

W świetle prawa karnego kradzież i kradzież to dwa różne przestępstwa. Poniżej analizuję najważniejsze zagadnienia wokół omawianych przestępstw.

Przestępstwo kradzieży.

Przestępstwo kradzieży zostało uregulowane przez ustawodawcę w art. 278 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z przywołanym przepisem „Jest to konieczne, aby przywłaszczyć sobie obcego.rzecz ruchomagrozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5„.

Przedmiotem kradzieży jest cudza rzecz ruchoma, czyli rzecz, która nie jest własnością autora. Należy pamiętać, że skradziony przedmiot nie może być przedmiotem porzuconym lub zagubionym. W pierwszym przypadku (porzucenie nieruchomości przez właściciela) wzięcie w posiadanie porzuconej nieruchomości nie stanowi przestępstwa. W drugim przypadku (wzięcie w posiadanie utraconej rzeczy) nie należy tego rozpatrywać w kontekście odpowiedzialności za kradzież, ale za przywłaszczenie (art. 284 par. 3 k.k.). Pojęcie „zawłaszczenie przez zawłaszczenie” nie oznacza nic innego, jak tylko włączenie czegoś na własność kogoś lub innej osoby.

Ciekawym zagadnieniem z punktu widzenia możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo kradzieży jest kradzież mienia wspólnego, czyli mienia będącego wspólną własnością, np. majątku małżeńskiego. W wyroku z dnia 1 lutego 2013 r., sygn. akt II AKa 414/12 Sąd Apelacyjny w Warszawie – II Izba Karna stwierdził, że „W przypadku zajęcia rzeczy będącej przedmiotem współwłasności lub wchodzącej w skład wspólności majątkowej (np. małżeńskiej) można czasem zakwalifikować ten czyn jako kradzież. Jeśli rzecz znajduje się w rękach pokrzywdzonego, jest to kradzież, a jeśli rzecz znajduje się w rękach autora, jest to defraudacja.I". Orzecznictwo sądowe przewiduje zatem możliwość wskazania sprawcy przestępstwa kradzieży nawet wówczas, gdy był on współwłaścicielem.

Do kradzieży energii lub karty, za pomocą której można wypłacić pieniądze z bankomatu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kradzieży. Wynika to wprost z brzmienia art. 278 § 5 Kodeksu karnego. W przypadku kradzieży karty debetowej lub energetycznej autor będzie odpowiadał na takich samych zasadach, jak w przypadku zwykłej kradzieży.

Za popełnienie rozboju ustawodawca wymierzył karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. 278 § 3 Kodeksu karnego. O zaistnieniu drobnego wypadku decyduje szereg okoliczności związanych z zachowaniem twórcy. takie jak motywacja sprawcy lub wartość skradzionych przedmiotów. Ze względu na znacznie mniejsze ryzyko kary, z pewnością bardzo korzystne jest dla Państwa zakwalifikowanie zachowania autora jako drobnego wypadku. Należy pamiętać, że jeżeli kradzież została dokonana na szkodę osoby najbliższej, to ściganie nastąpi na wniosek pokrzywdzonego.

Kradzież jest „półprzestępstwem”, co oznacza, że ​​jeśli sprowadzimy rzecz poniżej określonej wartości, nie mamy do czynienia z przestępstwem, ale z wykroczeniem. Obecnie limit ten wynosi 500 zł. Jeżeli wartość skradzionego przedmiotu przekracza 500 zł, jest to przestępstwo. Jeżeli jest ona równa lub mniejsza niż 500 zł, sprawca odpowiada za przestępstwo określone w art. 119 § 1 Kodeksu karnego.

Napad był szczególnie odważny.

W 2020 roku do Kodeksu karnego wprowadzono nowe przestępstwo – tzw. rozbój szczególnie brawurowy. Przestępstwo to uregulowane jest w art. 278a Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 278a § 1 Kodeksu karnego „Kto dopuści się szczególnie rażącej kradzieży, będzie karany pozbawieniem wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.„. Do cech tego rodzaju przestępstwa zalicza się szczególną zuchwałość. W art. 115 § 9a Kodeksu karnego ustawodawca wyjaśnił, że „Najbardziej brawurowy napad to:

1) kradzież, gdy sprawca wykazuje lekceważący lub buntowniczy stosunek do właściciela rzeczy lub innych osób albo używa innego rodzaju siły niż przemoc wobec osoby w celu zajęcia mienia;

2) kradzież mienia ruchomego bezpośrednio na osobę lub odzieży noszonej albo przewożonej albo przemieszczanej przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu albo zawartej w przedmiotach używanych lub przemieszczanych w takich okolicznościach”.

Możemy mieć do czynienia ze szczególnie brutalnymi napadami rabunkowymi, na przykład kradzieżą biżuterii lub torby noszonej przez pokrzywdzonego, kradzieżą lub rozbojem z użyciem przemocy, ale o innym charakterze niż przemoc wobec osoby. Jeżeli kradzieży towarzyszy użycie siły wobec osoby, uznaje się to za rozbój.

Przestępstwo rabunku.

Zgodnie z art. 279 § 1 Kodeksu karnego „Ci, którzy kradną z włamaniem do domu, będą karani karą pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat„.

Włamanie grozi znacznie wyższą karą w porównaniu do zwykłego włamania. Dzieje się tak dlatego, że aby dokonać rozboju, sprawca musi najpierw przełamać bariery chroniące mienie ofiary, dokonując tym samym rozboju. Jeśli przedmiot znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu i jest ubezpieczony, dochodzi do kradzieży. Pojęcie pokoju należy rozumieć szeroko, więc może to być mieszkanie, sejf, bankomat czy szuflada. Warto pamiętać, że wszystkie te pomieszczenia muszą być zamknięte. Jeśli są otwarte, a znajdujące się w nich przedmioty zostaną skradzione, mamy do czynienia ze zwykłym rozbojem, a nie z włamaniem, co oczywiście przekłada się na wysokość kary, jaka może zostać nałożona. Sposób naruszenia środków bezpieczeństwa nie ma znaczenia dla zakwalifikowania danego zachowania jako kradzieży. Kontrole mogą obejmować użycie siły fizycznej, wiedzę techniczną lub na przykład fałszywy lub skradziony klucz.

Jak kwalifikuje się kradzież roweru przymocowanego do bagażnika rowerowego? Czy jest to zwykła kradzież, czy też kradzież związana ze złamaniem zabezpieczeń i w związku z tym złamaniem zawleczki? Pomimo złamania systemu bezpieczeństwa chroniącego mienie, w tym przypadku mamy do czynienia ze zwykłą kradzieżą, a nie z włamaniem do domu. Stanowisko w tym zakresie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 września 2004 r.
w przypadku sygn. V KK 144/04, w którym stwierdzono, że „Po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 r. nie ma podstaw do szerszej, niekorzystnej dla autora interpretacji pojęcia kradzieży w porównaniu z koncepcją ukształtowaną wcześniej, w szczególności obejmującą konfiskatę przedmiotu przeciwko konfiskata. zabezpieczone odpowiednim urządzeniem mechanicznym, ale znajduje się poza ograniczoną przestrzenią„.

Zajmujemy się także kradzieżą w przypadku kradzieży zaparkowanego i zamkniętego samochodu. Jeśli sprawca wybije szybę lub wejdzie do zamkniętego samochodu, ma to na celu naruszenie bezpieczeństwa i dokonanie rozboju.

W praktyce pojawiają się problemy z prawidłową kwalifikacją zachowania polegającego na dokonywaniu płatności kartą zbliżeniową. Wyrokiem z dnia 27 listopada 2018 r., wydanym w sprawie II AKa 307/18, II Izba Karna Sądu Apelacyjnego w Gdańsku stwierdziła, że ​​„Dokonanie płatności kartą płatniczą w formie tzw. płatności zbliżeniowej przez osobę nieuprawnioną, która weszła w posiadanie karty wbrew woli jej właściciela, stanowi, w zależności od kwoty zdefraudowanej kwoty, przestępstwo pospolitej kradzieży określone w art. Sztuka. 278 § 1 Kodeksu karnego albo przestępstwo określone w art. 119 poz. 1kWPrzeciwne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 marca 2017 r., sygn. III K 349/16, który wskazał, że „Płatność kartą płatniczą w formie tzw. płatności zbliżeniowej przez osobę nieuprawnioną, która weszła w posiadanie karty wbrew woli jej właściciela, stanowi przestępstwo kradzieży (art. 279 § 1 Kodeksu karnego).Jak widać z przytoczonych przykładów, nawet w orzecznictwie występują rozbieżności w zakresie kwalifikacji tego samego zachowania, co z punktu widzenia autora ma ogromne znaczenie ze względu na znacznie większe zagrożenie karą, jaką stwarza przestępstwo rozboju. .

W przypadku rozboju z włamaniem na szkodę osoby najbliższej, podobnie jak w przypadku zwykłej kradzieży, postępowanie sądowe wytacza się na wniosek pokrzywdzonego (art. 279 § 2 k.k.).

W przypadku przestępstw przeciwko mieniu, czyli kradzieży i kradzieży, niezwykle istotne z punktu widzenia pokrzywdzonego jest naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, czyli odzyskanie skradzionych przedmiotów lub ich ekwiwalentów. Jest to jednak bardzo szeroki temat. Tematowi naprawy uszkodzeń poświęcę osobny artykuł.

Jeśli masz do czynienia ze sprawami karnymi, warto skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach karnych. Doświadczony prawnik wyjaśni Ci sytuację, w której się znajdujesz i jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, przed którymi stoisz, a jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie reprezentował Twoje interesy w całym procesie karnym.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące powyższych tematów oraz potrzebują Państwo pomocy prawnej, proszę o kontakt. Specjalizuję się w sprawach karnych (obrona podejrzanych, reprezentacja pokrzywdzonych), sprawach rodzinnych (rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, inwalidztwo) oraz sprawach gospodarczych (pożyczki frankowe, sprawy o zapłatę).

Zapraszam również do zapoznania się z innymi artykułami z zakresu prawa karnego, spraw rodzinnych i gospodarczych (sprawy frankowe) zamieszczonymi na moim portalu.

Abogado Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria prawnicza w Białymstoku

calle Żurawia 35, 15-540 Bialystok

tel. 883933 850

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 09/09/2023

Views: 5883

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.